Poule no 1 V/M Indicator HS
MAYNARD Jo One Two Six   3 V V 4 2/4 1 17
PEARSON Iona Cardiff V   V V V 4/4 10 20
AGHAJAN Gillian Bath Sword 3 2   V 4 1/4 -5 14
BUTTON Lori Swansea 3 2 4   3 0/4 -7 12
DELANY Laura Cambridge Sword V 3 V V4   3/4 1 17

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
LAMBORN Harriet Haverstock   V V V 4 V 4/5 14 24
HUXTABLE Jane Cardiff Uni 2   1 4 0 0 0/5 -18 7
RYAN Margaret One Two Six 2 V   V 4 V 3/5 4 21
LAWES Linda N/a 1 V 3   1 V 2/5 -5 15
DAVEY Natalia Wellington Swords V V V V   V 5/5 15 25
PORTER Hayley Star Sword 0 V 3 1 1   1/5 -10 10

 

  Poule no 3 V/M Indicator HS
MACKINNON Leonora One Two Six   V 1 V V V 4/5 10 21
MACKINNON Isabella One Two Six 0   2 1 0 V 1/5 -16 8
ONIYE Margarette Ltfc V V   V V V 5/5 15 25
LENYK Katy Ddraig Wern 1 V 2   0 V4 2/5 -7 12
WALKER Cath Cardiff 4 V 4 V   V 3/5 13 23
LLYWD Bethan Cardiff Uni 1 4 1 3 0   0/5 -15 9