Poule no 1 V/M Indicator HS
ONIYE Margarette Ltfc   V3 V V 3 3/4 5 16
WALKER Cath Cardiff 2   V V V 3/4 5 17
PORTER Hayley Star Sword 1 2   2 2 0/4 -13 7
DELANY Laura Cambridge Sword 3 3 V   4 1/4 -2 15
MAYNARD Jo One Two Six V 4 V V   3/4 5 19

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
MACKINNON Leonora One Two Six   V 3 4 V V 3/5 7 22
MACKINNON Isabella One Two Six 2   0 V V V 3/5 -3 17
DAVEY Natalia Wellington Swords V V   V V V 5/5 19 25
LAWES Linda N/a V 4 1   V V 3/5 2 20
AGHAJAN Gillian Bath Sword 3 4 2 4   V 1/5 -6 18
HUXTABLE Jane Cardiff Uni 0 2 0 0 4   0/5 -19 6

 

  Poule no 3 V/M Indicator HS
RYAN Margaret One Two Six   2 3 3 V V 2/5 -2 18
BUTTON Lori Swansea V   0 V V V 4/5 9 20
LAMBORN Harriet Haverstock V V   3 V V 4/5 13 23
PEARSON Iona Cardiff V 3 V   4 V 3/5 5 22
LENYK Katy Ddraig Wern 4 1 1 V   V4 2/5 -7 15
LLYWD Bethan Cardiff Uni 1 0 1 1 3   0/5 -18 6